اخبار اخبار جلسات

خرید یکدستگاه کامیونت توسط شهرداری فرخ شهر

سایز متن

تجهیز ناوگان حمل و نقل شهرداری جهت خدمات دهی بهتر به شهروندان

 

خرید یکدستگاه کامیونت توسط شهرداری فرخ شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مهندس سبحان نظری شهردار فرخ شهر جهت خدمات دهی بهتر به شهروندان ، با پیگیری های متعدد و رایزنی توانست یک دستگاه کامیونت به ناوگان حمل و نقل شهرداری اضافه نماید .

 مهندس نظری در این رابطه اظهار داشت، با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل شهرداری در ده سال اخیر تجهیز نشده است ، ما به این فکر افتادیم تا چندین دستگاه سبک و سنگین به این ناوگان تزریق نمائیم که با موافقت اعضای محترم شورای اسلامی شهر این چند دستگاه در حال خریداری یا تحویل میباشند که این اتفاق بزرگی در این حوزه میباشد .

شایان ذکر است قیمت این دستگاه نزدیک بر بیست میلیارد ریال میباشد که با رایزنی های شهردار فرخ شهر از طریق سازمان همیاری شهرداری های کشور این کامیونت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال خریداری گردیده است .

 روابط عمومی شهرداری فرخ شهر 

برچسب ها :