اخبار اخبار جلسات

بررسی اجرای طرح و تملک اراضی مورد نیاز با مالکین ، جهت اجرای کنار گذر شمالی فرخ شهر

سایز متن

در این جلسه ضمن بررسی اجرای طرح و تملک اراضی مورد نیاز با مالکین جهت اجرای کنار گذر شمالی مقرر گردید مالکین نسبت به تهیه نقشه و برداشت اراضی جهت انجام توافقات آتی اقدام نمایند.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری، جلسه ای روز شنبه مورخ 1402/10/2 با حضور شهردار فرخ شهر، نایب رئیس شورای اسلامی شهر، معاون، مسئول شهرسازی و کارشناس حقوقی شهرداری در خصوص کنار گذر شمالی فرخ شهر در محل دفتر شهردار برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی اجرای طرح و تملک اراضی مورد نیاز با مالکین جهت اجرای کنار گذر شمالی مقرر گردید مالکین نسبت به تهیه نقشه و برداشت اراضی جهت انجام توافقات آتی اقدام نمایند.

برچسب ها :