اسناد مناقصه نوبت اول

کد خبر: 15850 تاریخ انتشار: 1396/12/21 09:48:46
نمایش: 497
اخبار
شهرداري فرخ شهر به استناد موافقتنامه شماره 3427/96-15/6/96 و 6836/96-24/11/96 با سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري در نظر دارد عمليات اجراي بلوک فرش جداول پيش ساخته ، کانيو ، آبنما و کانال هاي آب با بتن درجا در معابر شهر فرخ شهر ( بشرح پيوست شماره 1) از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان را به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد
اسناد مناقصه نوبت اول
شهرداري فرخ شهر به استناد موافقتنامه شماره 3427/96-15/6/96  و 6836/96-24/11/96 با سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياري در نظر دارد عمليات اجراي  بلوک فرش جداول پيش ساخته ، کانيو ، آبنما و کانال هاي آب با بتن درجا در معابر شهر فرخ شهر ( بشرح پيوست شماره 1) از محل اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان را به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از متقاضيان دعوت بعمل مي آيد ضمن مطالعه دقيق اسناد مناقصه و شرح مشخصات فني ( پيوست شماره 1 ) و قيمت پايه برآورد اوليه و بازديد از محل ، قيمت پيشنهادي خود را بر اساس فهرست بهاي ابنيه سال 1396  و فرم پيشنهاد قيمت اعلام نمايند .
 1. پيمانکاران مي بايست قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتي مصوب سال 1337 را رعايت نمايد .
 2. مبلغ اعتبار 000/000/300/4 ريال و از محل اعتبارات تملک دارائيهاي سرمايه اي مي باشد که مبلغ تخصيصي آن به مبلغ 000/000/810/1 ريال به شرح جدول ذيل مي باشد .
جدول ميزان اعتبارات و تخصيصي اسناد خزانه جهت پروژه تکميل معابر فرخ شهر
رديف مبلغ اعتبار -ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد 8/5/97 -ريال اسناد خزانه اسلامي با سر رسيد 7/4/98-ريال اسناد خزانه اسلامي با سر رسيد 30/8/98-ريال جمع تخصيص-ريال
1 000/000/300/4 000/000/700 000/000/492 000/000/618 000/000/810/1
 
 
 1. پيمانکاران مي بايست داراي کد بورس باشند يا حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ قرارداد نسبت به اخذ کد بورس خود اقدام نمايند .
 2. شرح مشخصات فني پروژه در پيوست شماره 1 و قيمت پايه برآورد پيوست شماره 2 ضميمه اسناد استعلام بهاء مي باشد که جهت اطلاع شرکت کنندگان در تعيين اعلام قيمت پيشنهادي مي باشد ولي تائيد صورت وضعيت هاي پيمانکار بر اساس کار انجام شده و طبق قيمت پيشنهادي پيمانکار مي باشد .
 3. پيمانکاران شرکت کننده در مناقصه مي بايست داراي صلاحيت فني و مجوزات قانوني از مراجع ذيصلاح باشند که داراي اعتبار بوده و تصوير برابر با اصل شده آن را به شهرداري ارائه نمايند .
 4. کليه کسورات قانوني شامل بيمه سهم پيمانکار ، ماليات و غيره بعهده پيمانکار مي باشد .
 5. ماليات بر ارزش افزوده در صورتيکه پيمانکار گواهي معتبر از معاونت ماليات بر ارزش افزوده  اداره دارايي استان ارائه نمايد به مبلغ صورت وضعيت اضافه گرديده و پرداخت مي گردد .
 6. کليه حقوق مزايا عيدي سنوات و بيمه کارگراني که جهت اين پروژه از سوي پيمانکار به کار گمارده مي شوند بعهده پيمانکار مي باشد و شهرداري هيچگونه مسئولتي در اين خصوص ندارد و پيمانکار موظف به اخذ بيمه نامه مسئوليت و ارائه تصوير برابر با اصل آن به شهرداري مي باشد .
 7. هر گونه حادثه و خسارتي که به کارگران ، ساير افراد ، وسائط نقليه و تاسيسات آب ، برق ، گاز ، تلفن و زير ساخت هاي شهري در حين اجراي اين پروژه وارد آيد بعهده پيمانکار مي باشد و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد .
 8. رعايت نظامات دولتي، نکات فني و علائم هشدار دهنده بعهده پيمانکار مي باشد و شهرداري هيچگونه تعهدي در اين رابطه ندارد .
 9. اجراي بتن ، اجراي جدول و کليه مصالح مصرفي از جمله بلوک فرش مي بايست داراي کيفيت لازم بوده و مورد تائيد آزمايشگاه قرار گيرند .
 10. هزينه هاي تهيه شيت هاي آزمايشگاهي بعهده پيمانکار مي باشد .
 11. پيمانکار در هنگام عقد قرارداد مي بايست اقدام به تهيه و ارائه  ضمانت نامه بانکي جهت انجام تعهدات قرارداد به ميزان 10 % مبلغ قرارداد بنمايد .
 12. رعايت آئين نامه ها و ضوابط مناسب سازي فضا هاي عمومي براي معلولين الزامي مي باشد .
 13.   تامين کليه مصالح ، ابزار و وسايل کار و حراست از آنها  بعهده پيمانکار مي باشد .
 14. دوره انجام کار 2 ماه مي باشد که در صورت تاخير کار از سوي پيمانکار روزانه 000/000/2 ريال از صورت وضعيت پيمانکار کسر مي گردد .
 15. ناظر پروژه آقاي مهندس مرتضي پير محمدي  مي باشد .
 16. پيمانکار مي بايست نسبت به حفظ و حراست از پروژه تا زمان حفظ تحويل موقت اقدام نمايد و شهرداري در اين خصوص هيچ تعهدي ندارد .
 17. اگر در هنگام اجراي عمليات بلوک فرش معابر يا جدولبندي موارد غير قابل پيش بيني توسط پيمانکار با دستور کتبي از طرف ناظر انجام و صورتجلسه گردد که در برگهاي قيمت برآورد اوليه مد نظر قرار نگرفته اند بر اساس فهرست بها ابنيه سال 1396 و درصد پيشنهادي پيمانکار در فرم پيشنهاد قيمت وجه آن به پيمانکار پرداخت مي گردد و اگر کار انجام شده در فهرست بها ابنيه سال 96 نباشد بعنوان آيتم ستاره دار محسوب و طبق قيمت روز و بصورت فاکتور ارائه شده توسط پيمانکار وجه آن پرداخت مي گردد .
 18. هر گونه پرداخت وجه به پيمانکار منوط به ارائه صورت وضعيت متره و مالي و تائيد توسط ناظر پروژه مي باشد .
 19. به قيمت هاي پيشنهادي هيچگونه تعديل ، تاخير ، مابه التفاوت قيمت مصالح و غيره تعلق نمي گيرد .
 20. شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است .
 21. به پيشنهادات لاک گرفته شده و يا داراي خط خوردگي و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 22. شرکت کنندگان در مناقصه جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 000/500 ريال به حساب شماره 0110075199002 نزد بانک ملي به نام شهرداري فرخ شهر واريز نمايند .
 23. شرکت کنندگان مي بايست نسبت به اخذ ضمانت نامه بانکي به مبلغ 000/000/215 ريال در وجه شهرداري فرخ شهر جهت ضمانت شرکت در مناقصه اقدام و در پاکت الف تحويل شهرداري فرخ شهر نمايند.
 24. شرکت کنندگان در مناقصه مي بايت نسبت به تهيه مدارک ذيل اقدام نمايند:
پاکت الف ضمانت نامه بانکي در وجه شهرداري فرخ شهر به مبلغ 000/000/215 ريال جهت سپرده شرکت در مناقصه
پاکت ب تصوير اساسنامه
 • تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانکاري از سازمان برنامه و بودجه
 • تصوير آگهي آخرين تغييرات
 • اسناد مناقصه با مهر شرکت و امضاء مدير عامل شرکت
 • فيش خريد اسناد مناقصه به مبلغ 000/500 ريال
پاکت ج فرم تکميل شده پيشنهاد قيمت با تائيد مدير عامل و مهر شرکت
27-آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه پايان وقت اداري روز شنبه 26/12/96 مي باشد و
28-آخرين مهلت تحويل پاکت ها پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 27/12/96 مي باشد .
29-زمان بازگشايي پاکتها روز دوشنبه مورخ 28/12/95 ساعت 9 صبج مي باشد.
30-هزينه آگهي و تبليغات بعهده برنده مناقصه مي باشد .
 
 
                      داريوش رمضاني                                   سيد عبدالحسين حسيني 
            ذيحساب شهرداري فرخ شهر                           شهردار فرخ شهر
 
 

افزودن دیدگاه

پیوندها 
                                          

                          

 

آمار سایت

آنلاین ها
789
امروز
242
دیروز
522
هفته
5713
ماه
131889
کل
265304
 

آرشیو

نظرسنجی

نظر شما در مورد پرتال جدید چیست؟