کد مطلب: 129036
تعريض خيابان فن آوران
تاریخ انتشار : 1397/01/21 07:39:06
نمایش : 68
جاده فن آوران باتوجه به رفت وآمد وسايل نقليه دردستور کار شهرداري قرار گرفت .
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن