شهرداران بعد از انقلاب

         شهرداران فرخ شهر بعد از انقلاب
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه ملاحظات
1 تهمتن ملکی 1357/10/27 1361/05/04  
2 محمد صادق نورائی 1361/05/05 1362/02/03  
3 عبدالرضا پاک سرشت 1362/06/04 1363/02/25  
4 علی کریمی 1363/02/26 1364/05/26  
5 عباسعلی سمیع 1364/05/27 1367/09/08  
6 ابوالقاسم شفیعی 1367/09/09 1370/05/28  
7 احمد محمدی 1370/05/29 1372/09/27  
8 سید محمد مصطفوی 1382/09/28 1377/06/18  
9 رمضانعلی علی بابائی 1377/06/19 1378/02/17 بعنوان سرپرست
10 بیژن فرخی 1378/02/18 1382/03/31  
11 اسفندیار فخریان 1382/04/01 1382/05/22 بعنوان سرپرست
12 فرامرز بیگدلی 1382/05/23 1383/05/19  
13 میثم محمدی 1383/05/20 1383/12/15 بعنوان سرپرست
14 اسفندیار فخریان 1383/12/16 1384/01/25 بعنوان سرپرست
15 علی اصغر حاج حیدری 1384/01/26 1386/05/12  
16 سید مهدی طاهریان 1386/05/13 1386/06/13 بعنوان سرپرست
17 معصومه کیانپور 1386/06/14 1386/11/15 شهردار
18 سيد مهدي طاهريان 1386/11/16 1386/12/15 بعنوان سرپرست
19 رمضانعلي علي بابائي 1386/12/16 1389/04/27 شهردار
20 عباسعلي عليدوستي 1389/04/28 1389/07/14 بعنوان سرپرست
21 علي اصغر حاج حيدري 1389/07/15 1392/6/30   شهردار
22 سید مهدی طاهریان 1392/6/30 1392/8/19 بعنوان سرپرست
23 رحیم جافری 1392/8/19 1393/11/27 شهردار
24 مرتضی پیرمحمدی 1393/12/8 1394/4/7 بعنوان سرپرست
25 فرشادتوحیدنیا 1394/4/8 1396/6/1 شهردار
26 سید مهدی طاهریان 1396/6/2 1396/7/22 سرپرست
  سیدعبدالحسین حسینی 1396/7/23 تاکنون شهردار