شهرداران قبل از انقلاب

شهرداران قبل از انقلاب اسلامی

ردیف

نام نام خانوادگی شهردار

تاریخ انتصاب

تاریخ خاتمه

1

ابوالفتح دانشور

1336/10/29

1341/06/06

2

سید کمال الدین امامی

1341/06/07

1343/06/04

3

قدمعلی مشرف

1343/06/05

1344/12/26

4

رسول باباپور مفرد

1344/12/27

1344/05/31

5

سید حسن نبوی

1344/06/01

1348/04/31

6

محمد تقی امامزاده

1348/05/01

1348/05/19

7

جعفر قلی حکیمی

1348/05/20

-

8

علی اکبر شیروانی

-

-

9

بیژن مخبر

1355/08/20

-

10

عبدالوهاب قبادی سامانی

1356/05/11

1356/12/24

11

سید رضا دهکردی میرزائی

1356/12/25

1357/10/26