شرح وظایف

حوزه شهردار :

1-      برنامه ریزی واحدهای حوزه شهردار جهت ایجاد و برقراری نظم و ترتیب و هماهنگی انسجام بین واحدها.

2-      انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات ، تاسیسات شهرداریها طبق دستور العملهای ابلاغی.

3-      رسیدگی و تحقیق درباره تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری ، اداری ، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح.

4-      انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی و هنری در جهت ارائه طرحها و برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگی.

5-      اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک.

6-      پی گیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع مذکور.

7-      برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته.

8-      انجام سایر وظایف محوله.


حوزه امور اداری و مالی :

1-      بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق.

2-      نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و درنظر گرفتن اعتبارات مصوب.

3-      بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان.

4-      نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.

5-      تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری.

6-      بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.

7-      انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها.

8-      نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحد های تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.

9-      همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه دبا توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط.

10-   انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 
حوزه امور عمرانی و شهرسازی :

1-      نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنائی.

2-      مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیون های خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مذکور.

3-      نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری.

4-      تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح.

5-      انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 
حوزه خدمات شهری :

1-      رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیبا سازی در چارچوب طرحهای مصوب.

2-      جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت.

3-      حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی و اشجار با معابر.

4-      شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق.

5-      استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق.

6-      انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 
حوزه دبيرخانه شورای اسلامی شهر :

1-      ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون های فرعی زیر مجموعه آن.

2-      توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه.

3-      تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضاء شورای شهر.

4-      درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفاتر خاص.

5-      حفظ و نگهداری اسناد و اوراق و صورتجلسات و مصوبات شورای شهر.

6-      انجام دعوت از مقامات و مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور.

7-      پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر.


حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی‌:

1-      شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق.

2-      شرکت در اموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای ،اداری و عقیدتی.

3-      استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق.

4-      استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توام با نظافت کامل.

5-      شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظائف.

6-      آشنائی کامل با موتور پمپ ها ، کف سازها یا پودرپاشها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار.

7-      حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن.

8-      انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.