ساختار سازمانی

شماره سازمان تفصیلی(اداری)
شهرداری فرخ شهر
 
 
 
ملاحظات
شماره پست در سازمان تفصیلی ردیف عنوان سازمانی پست
 
 
- - حوزه شهردار
 
 
1 1 شهردار
 
 
2 2 متصدی امور دفتری و بایگانی
 
 
3 3 معاون
 
 
4 4 کارشناس مسئول حراست
 
 
5 5 متصدی روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات
 
 
6 6 متصدی امور فرهنگی و اجتماعی
 
 
7 7 کرشناس حقوقی و املاک
 
 
8 8 متصدی آمار و اطلاعات و امور رایانه
 
 
- - امور اداری و مالی
 
 
9 1 کارشناس امور اداری و کارگزینی
 
 
10 2 کارشناس مسئول امور مالی
 
 
11 3 حسابدار
 
 
 
 
شماره سازمان تفصیلی(اداری)
شهرداری فرخ شهر
 
 
 
ملاحظات
شماره پست در سازمان تفصیلی ردیف عنوان سازمانی پست
 
 
12 4 ممیز و مامور وصول
 
 
13 5 متصدی درآمد و نوسازی
 
 
14 6 کارپرداز
 
 
15 7 جمعدار و امین اموال
 
 
16 8 مسئول کارگزینی
 
 
17 9 متصدی حسابداری(امور قراردادها و اعتبارات)
 
 
18 10 متصدی حسابداری(صدور اسناد,حقوق و دستمزد)
 
 
19 11 مسئول درآمد
 
 
- - امور عمرانی و شهرسازی
 
 
20 1 کارشناس مسئول امور عمرانی و شهرسازی
 
 
21 2 کارشناس عمران
 
 
22 3 کارشناس معماری و شهرسازی
 
 
23 4 کارشناس عمران و مامور بازدید