فضای سبز

نام مسئول: سيدحسام الدین طاهریان

فضای سبز يكی از با اهميت ترين عوامل حيات بخش انسانها است، كه با ايجاد شرايط مساعد آب و هوايی در زمينه كاهش آلودگی های تنفسی، درجه حرارت، جلوگيری از فرسايش خاك، بروز سيلاب ها و افزايش نسبی رطوبت، نقش بسيار مهمی را در سلامت و بهبود شرايط زندگی ایفا می نماید. با افزايش جمعيت و پيشرفت و گسترش تكنولوژی در جوامع شهری، لزوم ايجاد و توسعه فضای سبز به منظور زيبايی شهر ها و بوجود آوردن هوای پاک بيش از پيش احساس می شود. بنابراين پويايی،  شادابی، تداوم و بقای يك شهر در گرو وجود يك  سلسله اصول معين و مشخص شهرنشينی است، كه يكی از با اهميت ترين اين اصول ايجاد و گسترش فضای سبز مناسب است، اهميت به اين مقوله تا اندازه ای است كه می توان ويژگی اصلی يك شهر سالم و پر نشاط را گسترش و توسعه فضای سبز در آن دانست. در اين راستا میزان استفاده شهروندان در ساعات فراغت از فضای سبز مورد توجه مسئولين شهر قرار گرفته و همواره اين امر مهم را در اولويت برنامه های خدماتی و اجرايی خود قرار داده اند. امروز فضای سبز بخشی از بافت شهری ما را تشكيل     می دهد و حفظ و احيای آن نيز روز به روز اهميت بيشتری  می يابد. لذا از شهروندان نیز انتظار می رود که همکاری لازم را در زمینه توسعه و نگهداری فضای سبز، برای نحقق اهداف شهرداری داشته باشند.

 محدوده فعالیت های واحد فضای سبز:

  • نظارت بر عملكرد پيمانكاران مشغول  در بخش فضاي سبز.
  • طراحي، اجرا و نظارت بر پروژه‌هاي پارك‌ها و فضاهاي سبز.
  • توليد و خريد گل و گياه و درخت و درختچه زينتي در فصل های مختلف سال به فراخور نیاز
  • طراحي، اجرا و نظارت بر عمليات آبرساني فضاي سبز.
  • تهيه آمار و اطلاعات مربوط به پارك‌ها و فضاهاي سبز.
  • فراهم آوردن امکانات  مورد نیازِ شرکت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي برای ايجاد فضاي سبز.
  • تلاش در نگهداری از فضاهای سبز.