کارخانه آسفالت وسنگ شکن

نام مسئول:

 

موقعیت کارخانه ها و معادن

کارخانه آسفالت و سنگ شکن در 4  کیلومتری شهر فرخ شهر و در مسیر تفریح گاه بابازکی بالاتر از کشتارگاه قرار دارد. معادن سنگ شکنی که در گردنه منتهی به قطب صنعتی فرخ شهر و حدود 500  متری از سنگ شکن و دیگری در سمت چپ سنگ شکن در فاصله 100 متری قراردارند و به صورت انفجاری استخراج می شوند. لازم به ذکر است، از سال 1384 تاکنون چهار انفجار انجام شده است که کل متراژحفاری، طی چهار انفجار 8000  متر می باشد. معادن واریزه ای هم در زیردست کارخانه آسفالت و سنگ شکن است که فاصله چندانی با هم ندارند.

کارخانه های مذکور به علت نزدیکی به شهر از موقعیت خوبی برخوردارند. به علت کمی بعد مسافت و فروش مصالح به صورت متری از نظر اقتصادی برای مشتری مقرون به صرفه است. امتیاز دیگر این سنگ شکن دسترسی راحت و مسیر کوتاه به معادن می باشد که خود باعث کاهش هزینه ها می گردد. از طرف دیگر از گردنه ای منتهی به قطب صنعتی فرخ شهر و از سمت چپ به قطب صنعتی شهرکرد وصل می شود که دسترسی صنایع را به آنجا راحت می سازد

این کارخانه ها دارای 7 نفر پرسنل (یک نفر اپراتور کارخانه آسفالت، یک نفر اپراتور سنگ شکن، دو نفر کارگر، دو نفر نگهبان و یک نفر مسئول می باشد. ظرفیت تولید روزانه کارخانه آسفالت 300 تن به ازاء 10 ساعت کارکرد روزانه  و ظرفیت تولید سنگ شکن حدود 200 متر در روز با احتساب 10 ساعت کارکرد  می باشد.  سوخت مورد استفاده کارخانه آسفالت گازوئیل و مازت می باشد که مراحل گازرسانی به کارخانه در دست اقدام می باشد.

 

نحوه خرید مصالح

خرید جزئی: به صورت نقدی در محل سنگ شکن و الزاماً با صدور قبض مخصوص انجام می شود.

خرید کلی: با انعقاد قرارداد با واحد درآمد شهرداری و صدور حواله مخصوص تحویل مصالح توسط آن واحد امکان پذیر است.