امور مالی

نام مسئول :فردین ابراهیمی

شرح وظایف :

1-      نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.

2-      تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.

3-      تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری.

4-      نظارت در نگهداری حساب های هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی لیست ها و اسناد هزینه.

5-      بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها.

6-      انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالی و شهرداری ها.

7-      کنترل و تائید عملیات مربوط به دریافت و پرداخت های روزانه ، ماهانه و تطبیق حساب ها.

8-      تهیه و تنظیم بودجه متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

9-      شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه ذیربط بعهده امور مالی می باشد.

10-   نظارت در تهیه وسایل مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و نظارت در انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری در اجرای آئین نامه معاملاتی شهرداری ها.

11-   مراقبت در حفظ کلیه اموال شهرداری و نظارت در حسن اداره امور انبارهای موجود در واحدهای تابعه و انجام وظایف انبارداران.

12-   انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.