امور اداری و کارگزینی

نام مسئول:سیدعلیرضا درخشنده

 

شرح وظایف کارشناس امور اداری و کارگزینی

کنترل ورود و خروج از طریق برگه های مربوطه و دستگاه کارت ساعت .

تطبیق مرخصی های استحقاقی استعلاجی بدون حقوق و ساعتی .

بایگانی مدارک پرسنلی .

تنظیم قراردادهای پرسنلی .

صدور احکام پرسنلی .

صدور احکام مرخصی سالیانه .

تنظیم کارکرد ماهیانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهیانه .

انجام امور اداری مربوط به بیمه کارکنان (تأمین اجتماعی + تکمیلی + انجام امور رفاهی) .

پیگیری ابلاغ های داخلی و صدور تسویه حساب پرسنلی .

تنظیم آمار ماهیانه .

انجام سایر امور محوله .