عمران


نام مسئول:مهدی حبیبی


کارشناس شهرسازی:سید حسن موسوی


شرح وظایف کارشناس راه و ساختمان (ناظر پروژه)

اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

نظارت برکیفیت و کمیت پروژه های ساختمانی  .

تحویل زمین ، تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها .

تنظیم صورتجلسات کارگروهی .

بررسی صورت وضعیت انجام کار  .

هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت انجام آزمایش های مربوطه .

بازدید ادواری از ساختمانها و محوطه تشخیص تعمیرات مورد لزوم .

انجام اقدامات لازم جهت تعمیراتی که تشخیص داده شده و یا گزارش شده است .

طراحی نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و یا هر بنای دیگری که از سوی مقامات مافوق سفارش داده شود .

درخواست لوازم مورد نیاز ساختمانی و نظارت بر تحویل‌گیری آنها .

شرکت در جلساتی که به منظور تجدید بنا ، نوسازی و یا هرگونه تغییراتی در ساختمان ها و محوطه تشکیل می شود و ارائه نظرات تخصیصی .

نظارت بر امور اجرایی پیمانکاران طرف قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکار .

تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی کار و همچنین تعیین ظرفیت و قابلیت های فنی پیمانکار  .

ارسال گزارشات تحلیلی از پیشرفت کار در مقایسه با برنامه های زمان‌بندی شده و ارائه به مقام مافوق  .

رعایت ایمنی و اطمینان از ساختمان های مسکونی و گزارش کتبی به مقام مافوق .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .