نوسازی

نام مسئول:رشيد صادقي 
شرح وظایف مسئول ممیزی و نوسازی

اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه های محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزی .

هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک .

توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.

هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها .

هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .