شهرسازی

-نام مسئول:شهاب الدین شکوهی                                                             

-شرح وظایف کارشناس مسئول  شهر سازی

اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستور العمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

رعایت دقیق ضوابط شهر سازی با توجه به نظریه کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی و کنترل دقیق آن ( از نظر کاربری ، ضابطه ، ارتفاع ، مورد مسیری و ... )

کنترل نقشه ها ی معماری از نظر شهرسازی و نظریه کارشناس طرح های تفصیلی و گذربندی جهت طرح در کمیسیون شهرسازی و معماری و اعلام به کارشناس مسئول درآمد و همچنین ورود اطلاعات نقشه ها .

بررسی گزارش کارشناسی و تطبیق آن با سوابق پرونده جهت کلیه پاسخ استعلام ها .

تعیین و میزان نوع تخلف به منظور ارجاع به کمیسیون ماده صد .

پاسخ استعلام های ادارات و سایر واحد های تابعه شهرداری .

بررسی و پاسخگویی به موارد تخلفات ارائه از نظر شکایات مجاورین .

بررسی و تعیین کدهای عوارض و اعلام به واحد درآمد (تراکم ، پارکینگ گروهی و ...)

بررسی ، پیگیری و اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد و اعلام به کارشناس مسئول درآمد  .

بررسی نقشه ها از نظر شهر سازی در ساختمان های بلند مرتبه و بررسی نقشه های ساختمان های کوتاه مرتبه از نظر معماری ، شهرسازی و سازه .

بررسی و اصلاح نقشه های ساختمانی و نظارت بر صدور پروانه ساختمانی .

پاسخ لازم به درخواست های تعمیرات ، تفکیک و ....

تنظیم صورت جلسه های شهر سازی و بررسی موردی پروژه ها و مباحث شهر سازی .

تهیه دستور نقشه و اعلام ضابطه .

کنترل موارد پاسخ به عدم خلاف ، وضعیت بنا ، پایان کار و انجام کار .

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .